Avtalevilkår/salgsbetingelser

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

Parter

Selger er: Fresh Start AS, Ole Deviksvei 16B, 0612 Oslo, telefon: 22 34 34 02, e-post: kundeservice@jonasjulia.no. Foretaket har foretaksnummer 913 735 889 og blir i det følgende benevnt “Jonas&Julia”, “vi” eller “oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din”, “ditt” eller “kunden”. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av Jonas&Julia.

Abonnement

Jonas&Julia selger produktene på løpende abonnementsbasis, normalt med første levering etter 7 dager og videre i henhold til produktets leveringsfrekvens, uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid.

Abonnementet kan sies opp fortløpende. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet umiddelbart med virkning fra neste utsendelse.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. Du kan også selv velge å gjøre endringer i abonnementet, se nærmere om dette i punktet under.

Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

MVA

Når du bestiller Jonas&Julia utgjør MVA 15 % av kjøpet. Det vil si ved kjøp av en pakke med Jonas&Jonas intropakke til halv pris for 88,50 kr utgjør MVA 12,70 kr, for påfølgende forsendelser til full pris for 177 kr utgjør MVA 23,40 kr.

Ekstra kjøpstrygghet

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement.

Leveranse

Vi sender våre forsendelser med Helt Hjem. Din bestilling kommer hjem til deg ca. 3 dager etter at vi har mottatt bestillingen. Varen vil bli levert på døren. Viktig at maten tas inn raskest mulig etter leveranse og oppbevares kjølig, fortrinnsvis i kjøleskap. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Hvis du har VIPPS vil du motta ordrebekreftelse i mobilappen. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

Betaling

Du behøver ikke å betale på forskudd. Fakturaen sendes sammen med din forsendelse. Betalingsfristen finner du på fakturaen eller i din VIPPS-app. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader.

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst 1 måned før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder.

Porto- og ekspedisjonsgebyr

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt ikke annet er avtalt.

Angre – og returrett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med på førstegangsbestillingen. Dersom du har noen spørsmål angående dette kan du ta kontakt med vår kundeservice – på telefon 22 34 34 02, eller kundeservice@jonasjulia.no .

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.

Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte kundeservice.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. Tilbakebetalingen skjer innen 14 dager. Ved en eventuell tvist følger foretaket Forbrukerklageutvalgets avgjørelse.

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukertilsynet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, eller gå inn på www.forbrukertilsynet.no og bruk deres elektroniske klageskjema.

Personopplysninger

Les om vår behandling av personopplysninger her.

Kundeservice

Du når kundeservice på telefon 22 34 34 02 hverdager kl. 08.30 – 16.30. Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema eller sende en e-post til kundeservice@jonasjulia.no . Vår kundeservice har erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. Kundeservice kan også hjelpe deg med å skreddersy en forsendelse som passer deg.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Jonas&Julia forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part.

Jonas&Julia tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor Jonas&Julias kontroll.

Jonas&Julia tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Tilleggsvilkår for e-handel

Dersom varen(e) er bestilt gjennom internett, gjelder følgende tilleggsvilkår utover øvrige avtalevilkår:

Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra Fresh Start AS.